Make your own free website on Tripod.com

Denmark Healthcare

health465
health465
+

Healthcare i Danmark er i høj grad finansieret gennem lokale (regionale og kommunale) beskatning med integreret finansiering og levering af sundhedsydelser på regionalt plan.

Kvaliteten af ​​Danmark s sundhedssystem er ekstremt høj; på samme niveau som den lægebehandling, du finder i mange andre vesteuropæiske lande.

Hospitaler i Danmark har gode faciliteter, og de fleste læger og tandlæger taler engelsk. Det danske sundhedsvæsen finansieres via indkomstskatten, så staten medicinsk behandling i Danmark er tilgængelig for alle danske borgere og EU-borgere gratis. Gratis akut behandling er tilgængelig for besøgende fra alle andre lande.

Populationer, der lever længere, lider et stigende antal kroniske sygdomme, og forventer individuelt tilpasset sundhedsvæsen - til en lavere pris.

Danmark er et af verdens førende lande i brugen af ​​sundhedsvæsenet teknologi. Stort set alle praktiserende læger har elektroniske patientjournaler med fuld klinisk funktionalitet. Behandlere bruger elektroniske patientjournaler (EMR) og elektronisk ordination til at udveksle kliniske meddelelser (EDI) ved hjælp af MedCom-netværket. På trods af de høje adoption niveauer, virkeligheden er, at Danmark i flere år har lidt af eHealth-system fragmentering som har ført til eHealth manglende evne til at nå fulde potentiale i at levere kvalitet sundhedsvæsenet.

Staten spiller en forholdsvis begrænset rolle i sundhedsvæsenet i Danmark. Dens vigtigste funktioner er at regulere, koordinere og rådgive og dets vigtigste opgaver er at etablere mål for den nationale sundhedspolitik, bestemme den nationale lovgivning sundhed, formulere regulering, fremme samarbejdet mellem forskellige sundhedssystemer aktører, der giver retningslinjer for sundhedssektoren, der giver sundhed og sundhedspleje-relaterede oplysninger, fremme kvaliteten og tackle patientklager.

English Version:

Healthcare in Denmark is largely financed through local (regional and municipal) taxation with integrated funding and provision of health care at the regional level.

The quality of Denmark’s health system is extremely high; on the same level as the medical care you find in many other Western European countries.

Hospitals in Denmark have excellent facilities, and most doctors and dentists speak English. The Danish health service is financed through income tax, so state medical treatment in Denmark is available to all Danish residents and EU citizens free of charge. Free emergency treatment is available to visitors from all other countries.

Populations that live longer, suffer from an increasing number of chronic illnesses, and expect individually tailored healthcare - at a lower cost.

Denmark is one of the world's leading countries in the use of health care technology. Virtually all primary care physicians have electronic medical records with full clinical functionality. Practitioners use Electronic Medical Records (EMR) and Electronic Prescribing to exchange clinical messages (EDI) using the MedCom network. Despite the high adoption levels, the reality is that Denmark for several years has suffered from eHealth system fragmentation which has led to eHealth's inability to reach full potential in delivering quality healthcare service.

The central government plays a relatively limited role in health care in Denmark. Its main functions are to regulate, coordinate and provide advice and its main responsibilities are to establish goals for national health policy, determining national health legislation, formulating regulation, promoting cooperation between different health care actors, providing guidelines for the health sector, providing health and health care-related information, promoting quality and tackling patient complaints.

See Also: Official Denmark Site    |    Danish Healthcare Study    |    Denmark Apotek